ໜ້າຫຼັກ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຫ້ອງການວິຊາການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ໄຊຍະພອນ ພິມມະສອນ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ບຸນປະສົງ ໄຊຍະພອນ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ຄູນລາດສຸວັນນະວົງ

ພະນັກງານຫ້ອງການວິຊາການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ